Etik Kurallar

1- AMAÇ

Bilinmesi ve uyulması gereken Metal Oto Grubunun misyonu, vizyonu, değerleri, yönetim ve davranış ilkeleri (Metal Oto Anayasası)

2-KAPSAM
Metal Oto grup şirketlerinin tamamını kapsar.

3- SORUMLULUKLAR 
Tüm Metal Oto çalışanları.

4- İŞ ETİĞİ KURALLARININ DETAYI
    
4.1. İş Etiği Kurallarımız

4.1.1. Dürüstlük 
Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.
4.1.2. Gizlilik 
Gizli ve özel bilgiler; Metal Oto Ticaret A.Ş. ve Metal Oto Grubu Şirketleri'ne ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgileri kapsar.
Metal Oto Grup çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Grup Şirketleri'nin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Metal Oto Grubu'nun amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.
Bizim için, Metal Oto Ticaret A.Ş. ve Metal Oto Grubu Şirketleri'ne ait her türlü gizli bilginin içeriden işbu iş etiği kurallarına aykırı olarak paylaşılması suretiyle, borsalardan hisse alım satımı da dahil herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi (insider trading) kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.
4.1.3. Çıkar Çatışması 
Metal Oto çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Metal Oto Ticaret A.Ş. ve Metal Oto Grup Şirketleri dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. Metal Oto adını ve gücünü, Metal Oto kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız. Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, İnsan Kaynakları Bölümü'ne veya Etik Kurul'a danışırız.
Etik Kurul Üyeleri; İç Denetim Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. etikkurul@metaloto.com.tr adresine gönderilen her türlü etik bilgiyi sadece Etik Kurul Üyeleri görebilir. Her ayın ilk haftası bir önceki ayın etik bilgilerini toplantı yaparak inceler ve karar altına alır.

4.1.4. Metal Oto Grubun misyonunun, vizyonunun ve değerlerinin bilinmesi, bunlara uygun davranılması

Metal Oto Ticaret A.Ş’de çalışan her personelden, şirketin misyonunu, vizyonunu, değerlerini, yönetim ve davranış ilkelerini bilmesi ve bunlara uygun davranması beklenir.

4.1.4.1. Misyonumuz Ve Vizyonumuz

Araç kiralamadan 2. el satışa, bakım-onarım servisinden lojistiğe kadar tüm hizmet çeşitliliğimizle otomotiv sektöründe referans noktası olmak.

Koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışından ödün vermeden sürdürülebilir hizmet çeşitliliği sunmak.

4.1.4.2. Değerlerimiz

 • Adil ve dürüst davranmak.
 • İnançlara ve farklılıklara saygılı olmak.
 • Alçak gönüllü, hoşgörülü ve yardımsever olmak.
 • Esnek, durumsal ve hızlı olmak.
 • Müşteri odaklı olmak.
 • Mevcutla yetinmemek, sürekli iyileşmeyi ve geliştirmeyi hedeflemek.
 • Bilimsel yaklaşım sergilemek, teknolojiyi etkin kullanmak.
 • Zorluklara meydan okumak, başarmaya değer her şeyin başarılabileceğine inanmak.
 • İnsanları, yeteneklerine ve kişisel özelliklerine uygun görevlerde çalıştırmak.
 • Faaliyetleri yasal ve etik kurallara uygun yürütmek.
 • Şikâyet etmek yerine, aksiyona geçme iradesini ve cesaretini göstermek.
 • Hakaret içermeyen, ifade ve eleştiri özgürlüğünü sağlamak.

 

4.1.5. Sorumluluklarımız 
Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlara, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Metal Oto adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.
4.1.5.1. Yasal Sorumluluklarımız 
Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.
Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
4.1.5.2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız 
Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren pro-aktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.
4.1.5.3. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız 
Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

4.1.5.4. Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız 
Metal Oto Grubu'nun sürekliliğine öncelikle önem vererek ve ortaklarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz. Rekabet gücümüzü artırmaya ve büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz. Kamuya yaptığımız açıklamalarda ve hissedarlarımıza; mali tablolarımız, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi veririz.
4.1.5.5. Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız 
İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.
4.1.5.6. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız 
Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.
Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.
4.1.5.7. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız 
Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Türkiye'nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.
4.1.5.8. "Metal Oto" Adına Karşı Sorumluluklarımız 
İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız.
Hizmetlerimizi Grup Şirketleri/Şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz.
Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.
Kamu önünde ve dinleyenlerin, Grubumuzu/Şirketimizi temsilen konuştuğumuzu düşündüğü alanlarda, kendi görüşlerimizi değil, sadece şirketimizin görüşlerini ifade ederiz.
Metal Oto Ticaret A.Ş. ve Metal Oto Grup Şirketleri'ni risk altında bırakabilecek karmaşık durumlarla karşılaştığımızda öncelikle uygun personele, uygun teknik ve idari danışma prosedürlerini izleyerek danışırız.
5. İŞ ETİĞİ KURALLARINI DESTEKLEYEN POLİTİKALAR 
5.1. Çıkar Çatışması Politikası 
Metal Oto Ticaret A.Ş. ve Metal Oto Grup Şirketleri çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır. Grup /Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarındandır. 
Aşağıdaki uygulama esasları, Grup/Şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken veya iş ilişkilerinden dolayı özel hayatlarında karşılaşabilecekleri çıkar çatışması durumlarını ve bu durumlarda uygulanması gereken ilkeleri belirlemektedir.

5.2. Uygulama Esasları 
5.2.1. Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetler 
Tüm Şirket çalışanlarının, aşağıda çıkar çatışması yaratabilecek faaliyetler olarak sıralanmış olan durumlara ve belirtilen ilkelere tam olarak uyması gerekmektedir.  Grup/Şirketler, çalışanlarını bu ilkelere uyuma özendirmek amacı ile gereken çalışmaları yapar.
5.2.1.1. Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetlerde Bulunmak 
Çalışanlar Metal Oto çatısı altında çalışanların aile fertleriyle, yakınlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmez. Örneğin, satın alma yetkisi bulunan bir çalışan aile fertlerinden birinin çalıştığı bir tedarikçi ile iş yapmaktan kaçınmalıdır. İstisnai haller Grup/Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın bilgisi ve onayına tabidir. Aynı doğrultuda Grup/Şirket çalışanları yakın aile fertlerinin Grup/Şirketleri rakiplerinde çalışmalarından dolayı oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı da dikkatli olmalıdırlar.
Çalışanlar Grup/Şirketlere ait herhangi bir bilgiyi içeriden sızdırmak suretiyle borsadan hisse alım satımı da dahil herhangi bir ticari menfaat elde edemez, başkalarının menfaat elde etmesine vesile olamaz.
Metal Oto Ticaret A.Ş. ve Metal Oto Grup Şirketleri çalışanlarının doğrudan ve dolaylı yollarla "tacir" veya "esnaf" sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunmaması, her ne ad altında olursa olsun çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaması esastır.  Ancak, çalışanların mesai saatleri dışında bir başka kişi (aile ferdi, dost, diğer üçüncü şahıslar) ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaları;

 • Şirkette sürdürdükleri görev ve diğer Metal Oto şirketleri uygulamaları ile çıkar çatışması yaratmaması,
 • Diğer iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen politikalar ile uyumsuzluk yaratmaması,
 • Şirketteki görevlerini sürdürmelerini olumsuz yönde etkilememesi,
 • Yönetimin yazılı onayı

koşulları ile mümkündür.
Onay Grup Başkanı, Genel Müdür ve Genel Müdüre bağlı tüm pozisyonlar için bağlı olduğu yöneticisinin görüşünü takiben Etik Kurul'un görüşü ile Metal Oto Ticaret A.Ş. ve Metal Oto Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, diğer çalışanlar için ise şirket Etik Kural Danışmanı, şirket İnsan Kaynakları Yöneticisi görüşü ile şirket Genel Müdürü tarafından verilir.
Metal Oto Ticaret A.Ş. ve Metal Oto Grup Şirketleri çalışanları, Grup Şirketleri dışındaki şirketlerde, Grup/Şirket Yönetim Kurulu onayı olmaksızın yönetim kurulu üyeliği veya denetçiliği yapamaz; rakip veya Grup/Şirketin iş ilişkisinde bulunduğu şirketlerde görev alamaz. Kar amacı gütmeyen organizasyonlarda ve üniversitelerde, Grup/Şirket içindeki görevini aksatmadığı durumlarda, yönetimin yazılı onayı ile sosyal sorumluluk ve yardım amaçlı görevlerde çalışabilirler.
İşe alım kararı verme durumunda olan yöneticiler, eşlerini, yakın akrabalarını ve bu kişilerin yakınlarını işe alamaz.
Çalışanlar şirket ve faaliyetleri ile ilgili olmayıp politikalarına da aykırı olmayan konularda konuşmalar yapabilir, profesyonel yazılar yazabilir. Bu aktivitelerde Grup/Şirket adının kullanılabilmesi için CEO/Genel Müdür'den onay alınması gerekmektedir.
Metal Oto Ticaret A.Ş. ve Metal Oto Grup Şirketleri çalışanları, bireysel ve gönüllü olarak, herhangi bir politik partide aktif olarak faaliyet gösterebilirler. Yöneticiler çalışanlarından, politik bir iş yapmasını veya bir partiye üye olmasını isteyemez. Çalışanların herhangi bir politik partide görev alması aşağıda belirtilen koşullar ve yönetimin yazılı onayı ile mümkündür;

 • Çalışanların herhangi bir politik aktivitede görev almasının şirkette sürdürdükleri görev ve diğer Metal Oto Grubu şirketleri uygulama ve yaklaşımları ile çıkar çatışması yaratmaması gerekir.
 • Çalışanlar, çalışma saatleri içerisinde herhangi bir politik faaliyette bulunamaz ve bu faaliyetlerle ilgili çalışma arkadaşlarının zamanını alamaz.
 • Çalışanlar politik faaliyetleri süresince şirket adını, şirketteki pozisyonunu, unvanını ve şirkete ait kaynakları kullanamaz.

Politik faaliyetlerde görev almak isteyen çalışanlar için onay; Grup Başkanı, Genel Müdür ve Genel Müdüre bağlı tüm pozisyonlar için Etik Kurul'un görüşü ile Metal Oto Ticaret A.Ş. ve Metal Oto Grubu Yönetim Kurulu Başkanı; diğer çalışanlar için ise şirket Etik Kurul Danışmanı, şirket İnsan Kaynakları Yöneticisi görüşü ile Şirket Genel Müdürü tarafından verilir.
Çalışanlar Grup/Şirket dışında üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi veya manevi yardım ve/veya bağış yapabilir, yardım derneklerinde görev alabilir.
5.2.1.2. Görevi Kötüye Kullanma 
Çalışan, iş sözleşmesi ile üstlendiği işleri özenle yerine getirmekle yükümlüdür. İşinin gerektirdiği yetkinlikleri kazanmak/geliştirmek, gerekli bilgiyi edinmek için girişimde bulunmakla yükümlüdür. Kasıt, ihmal ve dikkatsizlik sonucu Şirkete verdiği zararlardan sorumludur, şirket bu zararların tazminini ister. 
Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak Gruba/Şirketlere zarar vermesi kabul edilemez.
Çalışanlar Grup/Şirketin satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez.
Çalışanlar ahlaka, kanuna ve Grup/Şirket disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz.
5.2.1.3. Kaynakların Kullanımı 
Grup/Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında, Grup/Şirket çıkarları dikkate alınır.  Grup/Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun Grup/Şirket varlıkları, olanakları ve personeli Grup /Şirket dışında kullanılamaz. "Her konuda tasarruf" ilkesi tüm personel tarafından uygulanır.
Kaynakların Grup/Şirket menfaatine doğru kullanımı, zamanın doğru kullanımını da gerektirir. İş saatleri içinde Grup/Şirket çalışanları, zamanı iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaz. Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez.
Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Çalışanların zorunlu ziyaretçiler için görüşmelerin ziyaret konusu ile bağlantılı olarak ve iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamaları gerekmektedir.
5.2.1.4. Grubun/Şirketin Ticari İlişki İçerisinde Bulunduğu Diğer Kişi ve/veya Kuruluşlarla İlişkiler 
Grup/Şirket müşterileri, taşeronları veya tedarikçileri ve Grup/Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para ve/veya mal/hizmet alınamaz ve Grup/Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilemez.
Müşterilerle ilişkilerde şu hususlar dikkate alınır; müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz ve şirket lehine olsa dahi, müşteri zaaflarından yararlanılamaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı güdülemez.
Grup/Şirket personeli, Grubun/Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep edemez, imada bulunamaz; Grup/Şirketleri yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler vb. kabul edemez. Grup/Şirket ile iş ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edilemez. Konuya ilişkin olarak Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası uygulanır.

 

5.2.1.5. Medya İle İlişkiler 
Medya ile olan ilişkilerde Grup/Şirket İletişim Protokolü dahilinde hareket edilir.
Şirketin faaliyet konuları ve şirket işlemleri ile ilgili olan konularda herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetiminin onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerden hiçbir şekilde kişisel kazanç elde edilemez.
5.2.1.6. Şirketi Temsil 
Grubu/Şirketi temsilen her türlü dernek, işveren sendikası ve benzeri sivil toplum kuruluşlarında, yerine getirilen görev gereği tahakkuk edecek her türlü ücret, ilgili kuruma ya da ilgili kurumun göstereceği kanallara hibe edilir.
3. kişiler tarafından Grup/Şirket çalışanına seminer konuşmacı ücreti veya benzer bir hizmet karşılığında yapılan ödemeler de benzer şekilde ilgili kuruma ya da kurumun yönlendireceği kanallara hibe edilir. Bu kişiler para dışında günün anısı olarak verilen ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. hediyeler alabilirler.
5.3. Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası 
Metal Oto Ticaret A.Ş. ve Metal Oto Grup Şirketleri ve çalışanlarının tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi, 3. kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunmaması esastır. Aşağıda tanımlanan uygulama esasları, Grup/Şirket çalışanlarının iş ilişkisi içerisinde bulundukları 3. kişi ve kuruluşlarla olabilecek hediye alış-verişlerini düzenlemekte ve bu konuda uygulanacak ilkeleri belirlemektedir.
Uygulama Esasları
1. Grup/Şirket çalışanlarının, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi alması yasaktır.
2. Grup/Şirket çalışanları;

 • Kurum iş hedefleri ile uyumlu,
 • Yürürlükteki mevzuata uygun ve
 • Hediyenin kamuoyu tarafından öğrenilmesinin Holding/Şirketi zor durumda bırakmayacak

olması koşulları ile 3. maddede çerçevesi çizilmiş hediyeleri alabilir ve/veya verebilir ya da özel bir uygulamaya tabi tutulmayı kabul edebilirler.
3. 2. maddede belirtilen koşullara uygun olmak şartıyla;

 • Grup/Şirket çalışanları, Yetkiler Tablosundaki esaslara uymak koşulu ile iş dünyasında kabul edilebilir standartlarda eğlence, ikram ve yemek verebilirler ve alabilirler.
 • Grubu/Şirketi temsilen katılınan seminer ve benzeri organizasyonlarda para dışında günün anısı olarak ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. hediyeler alınabilir.

4. Yukarıda belirtilen durumlar ve para dışındaki diğer hediyeler, menfaatler, tatiller, indirimler v.b. 2. maddede sayılan koşullara uygun olmak şartıyla her takvim yılı ve hediyeyi veren kişi/kurum ayrı olmak üzere alınan hediyelerin toplam değeri 500 TL daha az ise onay gerekmez.
5. Zımnen veya açıkça bir karşılığa bağlanan hediye veya menfaatlerin alınması yasaktır.
6. Rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez.
7. Grup/Şirket çalışanlarının alt işverenlerden, tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden veya müşterilerden karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul etmesi, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemeleri kabul etmesi yasaktır.
8. Grup/Şirket tarafından müşteri, bayi ve iş ilişkisinde bulunulan diğer 3.kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği Grup/Şirket üst yönetimi tarafından onaylanır. Onaylanan hediye ve promosyon malzemelerinin dağıtımı için, ayrıca izin almaya gerek yoktur.
9. 2. maddede sayılan koşullar ile uyumlu olmak şartıyla, Grup/Şirket uygun ürünleri ve hizmetleri hediye olarak kabul edebilir ve Grup/Şirket üst yönetiminin bilgisi ve onayı dahilinde, alıcının kültürüne ve etik değerlere uygun ürün veya hizmetler hediye olarak verilebilir.
10. Yerel kültür değerlerinin şirket politikasında belirlenen değerlerin üzerinde karşılıklı hediye vermeyi gerektirdiği istisnai durumlarda, bu hediyeler sadece Grup/Şirket adına ve Grup/Şirket üst yönetimi onayıyla kabul edilebilir. Her halükârda hediye değişimi yerel kültüre uygun şekilde yapılmalıdır.
5.4. Gizli Bilgilerin Korunması Politikası 
Bilgi, Metal Oto Ticaret A.Ş. ve Metal Oto Grup Şirketleri'nin vizyonunu gerçekleştirme yolunda kullanacağı en önemli varlıklarından biridir. Bu doğrultuda, bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişe bilirliğinin sağlanması tüm şirketlerimizin ve çalışanların ortak sorumluluğudur. Grup/Şirketlerimizde bilginin yönetimi ve gizliliğine yönelik kurulan yönetim sistemleri ve uygulanan süreçlerin birbirleri ile uyum içerisinde olması Topluluğun en üst düzeyde fayda elde etmesi için önemlidir. Konu ile ilgili uygulamaların detayları Bilgi Güvenliği Politikası ve ilgili dokümanlarda yer almaktadır. Aşağıdaki uygulama esasları; Grup/Şirketler için gizli bilgileri tanımlamakta ve çalışanların gizli bilgilere ilişkin uyması gereken ilkeleri düzenlemektedir.
5.4.1. Uygulama Esasları 
Gizli Bilgi bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla, Grup/Şirketlere ait marka vb. fikri haklar, her türlü yenilik dahil personelin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yaptığı veya uygulamaya döktüğü veri tabanı, basılı iletişim malzemeleri, süreçler, reklam, ürün ambalajı ve etiketler ile planlar (pazarlama, ürün, teknik), iş stratejileri, stratejik ortaklıklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, mali bilgiler, personel bilgileri, müşteri listeleri, ürün tasarımları, know-how, şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimliği, tedarikçilere ilişkin bilgiler vb. her türlü yazılı, grafik veya makinede okunabilir bilgiyi kapsamaktadır.
Gizli bilgilere ilişkin uyulması gereken esaslar aşağıda maddelenmiştir:

 1. Bu bilgiler, Resmi Makamlar ve Mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz.
 2. Bu bilgiler, değiştirilemez, kopyalanamaz ve tahrip edilemez. Bilgilerin dikkatli tutulması, saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınır. Bilgiler üzerindeki değişiklikler, tarihçesi ile birlikte kayıt altına alınır.
 3. Gizli dosyalar kurum dışına çıkarılamaz. Kurum dışına çıkarılması gereken gizli bilgiler için bilginin sorumlusu veya üst yönetimin onayı alınmalıdır.
 4. Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı kodları ve benzeri tanımlayıcı bilgiler gizli tutulur, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz.
 5. Şirket gizli bilgileri yemek salonları, kafeterya, asansör, servis arabaları ve benzeri umumi yerlerde konuşulmaz.
 6. Gizli bilgiler gizlilik derecelerine göre klase edilir, bu bilginin içeriğinde açıkça belirtilir. Grup/Şirket personeli, görevi gereği elde ettiği bilgilerin gizlilik derecelerini bilir ve bu gizliliğe uygun davranır. Gizlilik derecesi açısından bir tereddüt yaşandığında bir üst gizlilik sınıfına göre davranılır ve gerektiğinde ilgili yöneticinin görüşü alınır.
 7. Üçüncü kişi ve/veya kuruluşlarla, Grup/Şirket menfaati gereği bilgi paylaşılması söz konusu olursa, bu kişi ve kuruluşların paylaşılan bilgilerin güvenliği ve korunması ile ilgili sorumluluklarının anlaşılmasını garanti etmek amacıyla öncelikle bilgi paylaşımına yönelik olarak gizlilik anlaşması imzalanır veya karşı taraftan yazılı gizlilik taahhüdü alınır.
 8. Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya isnatlarda bulunulamaz.
 9. Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret, yan fayda ve benzeri özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz. Personele ait bilgiler, kişiye özel olarak gönderilir. Personelin bu bilgileri başkalarına açıklaması veya bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunulması kesinlikle yasaktır.

5.5. Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi Politikası 
Metal Oto Ticaret A.Ş. ve Grup Şirketleri, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir. Aşağıdaki uygulama esasları, Grupta/Şirketlerde adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin temel ilkeleri belirlemektedir.
5.5.1. Uygulama Esasları 
1. Grup/Şirket uygulamaları istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur. Grup/Şirket çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
2. Metal Oto Topluluğu insan kaynakları politika ve uygulamaları; işe alma, terfi-transfer-rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar vb. diğer tüm uygulamaların adil olmasını sağlar.
3. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez.
4. Grup/Şirkette işbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır.
5. Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.

 • Kişiler arasındaki haberleşmeler taraf olmayan kişiler tarafından ihlal edilemez.
 • Hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsa dahi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkalarına verilmesi/yayılması/ele geçirilmesi yasaktır.
 • İşyerlerinde iş ilişkisinin doğasından kaynaklanan ve devamında gerekli olabilecek personel özlük bilgileri amaçları dışında kullanılmaz ve kişilerin rızası olmadan 3. şahıslarla paylaşılmaz.
 • Tüm çalışanların özel ve aile hayatına saygı gösterilir.

6. Çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir.

 • Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır ve bu suça Grup/Şirket tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemektedir. Bu uygulamadaki amaç çalışanların fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıklarının korunduğu bir iş ortamında çalışmalarını sağlamaktır.
 • Bir kimsenin vücut dokunulmazlığının cinsel davranışlarla ihlal edilmesi ve/veya bir kimsenin fiziksel temas olmaksızın cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi, cinsel taciz olarak tanımlanmaktadır. Buna göre; bu tanım dahilinde değerlendirilebilecek herhangi bir davranışın sergilenmesi yasaktır.
 • Ayrıca, herhangi bir taciz hakkında şikâyet ve bildirimde bulunan veya soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve davranışlarda bulunanlara da aynı şekilde tolerans gösterilmemektedir.

7. Hiçbir çalışan farklı cinsiyet, din, dil, ırk nedeniyle ayrıcalıklı uygulama talep edemez, kimseye ayrıcalık gösteremez ve özel bir uygulamaya tabi tutulamaz. Cinsiyet, din, dil, ırk gibi farklılıklardan faydalanılarak taviz alma veya verme kabul edilemez.
8. İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.
5.6. Metal Oto Şirketlerinin Hisse Senetlerini Alım Satım Politikası 
Metal Oto Ticaret A.Ş. ve Grup Şirketleri çalışanlarının Metal Oto Grup Şirketlerinin hisse senetlerini alıp satma konusunda konuya ilişkin yasal düzenlemelere uyması ve çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır. Aşağıdaki uygulama esasları, Holding/Şirket çalışanlarının Metal Oto Grubu şirketlerinin hisse senetlerini alıp satma konusunda uygulanması gereken ilkeleri belirlemektedir.
5.6.1. Uygulama Esasları 
1. Kamuya açıklanmamış bilgileri bilebilecek durumda olanların bu bilgileri kullanarak kendilerine ve/veya üçüncü kişilere menfaat sağlaması (insider trading) yasaktır.
2. İçeriden bilgi ticareti (insider trading) yapabilecek kişiler halka açık şirketin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri (müdür ve üstü görevdeki kişiler) denetçileri, bunların dışında meslekleri ve görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlarla, bunlara temasları nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek durumdaki kişilerdir.
3. Bu kişiler Metal Oto Grup Şirketlerine ait hisse senetlerini ancak kamuya açıklanmış bilgileri kullanarak ve yatırım amacıyla (3 aydan fazla bir süre elinde bulundurmak yatırım amaçlı sayılır) alıp satabilirler.
4. Bu kişiler dışındaki Metal Oto Grup çalışanları kamuya açıklanmış bilgileri kullanarak Metal Oto Grup Şirketleri hisse senetlerini süre kısıtlaması olmaksızın serbestçe alıp satabilirler.
5. Yukarıda yer alan uygulamalar çalışanların eş ve çocukları için de geçerli olup, eş ve çocukların yaptığı işlemler çalışan tarafından yapılmış sayılır.
6. UYGULANACAK MEVZUAT 
Metal Oto Grubu Şirketleri'nin uluslararası pazarlarda faaliyet gösteriyor olması nedeniyle, şirket operasyonları farklı ülke yasa ve düzenlemelerine tabi olabilmektedir. Farklı ülkelerde iş yapma etiğine ilişkin soru işaretleri olduğunda öncelikle işin yapıldığı ülkede yerleşik düzenlemeler izlenmelidir. İşin yapılacağı ülke ve/veya ülkelerdeki düzenlemelerin izlenmesi, uluslararası platformda faaliyet gösterecek Metal Oto Grubu Şirketleri'nin benimsediği etik değerler açısından sakıncalı sonuçlar yaratabilecek mahiyette ise, bu durumda sahip olduğumuz etik kurallar ve prosedürler dahilinde çözüm yolları bulmaya çalışmalıyız.
7. ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI 
METAL-ETİK ve ilgili politika ve prosedürler, nasıl davranmamız ve işimizi nasıl yapmamız gerektiği konusundaki etik kuralları detaylı olarak belirlemiştir. Bu kurallara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur. Bu doğrultuda tüm Metal Oto Grubu çalışanlarının;

 • Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme,
 • Metal Oto İş Etiği Kurallarını okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme, anlama, içselleştirme ve bunlara uygun hareket etme,
 • Grup/Şirket için geçerli olan genel ve işleri ile ilgili spesifik politika ve prosedürleri öğrenme,
 • Kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda yöneticisine ve insan kaynaklarına danışma,
 • Kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini ivedilikle rapor etme; bu konularla bildirimlerini isimli veya isimsiz olarak yöneticisine, insan kaynaklarına ve/veya Etik Kurul'a yazılı veya sözlü olarak iletme,
 • Kurallar doğrultusunda hareket edilmesinde ve sorunların çözümünde yardımcı olması amacıyla tanımlanan "Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol ve Yöntemleri” izleme,
 • Etik soruşturmalarda Etik Kurul ile iş birliği içinde bulunma, soruşturma ile ilgili bilgileri gizli tutma,

sorumluluğu bulunmaktadır.
7.1. Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol Ve Yöntemler 
Bir hareket planına karar vermenizde yol gösterici olarak aşağıdaki adımları izlemeniz ve kendinize bu soruları sormanız gerekmektedir:
7.1.1. Olayı, Kararı veya Problemi Belirleyin

 • Sizden yanlış olabileceğini düşündüğünüz bir şey mi yapmanız istendi?
 • Grup/Şirketlerde veya iş ortaklarınızda potansiyel olarak yasal olmayabilecek veya iş yapma etiğine uymayan bir durumdan mı haberdarsınız?
 • Bir karar vermeye çalışıyor ve iş yapma etiğine uygun olarak nasıl davranmanız gerektiği konusunda şüpheleriniz mi var?

7.1.2. Karar Vermeden Önce Düşünün

 • Problemi veya sorunuzu açıkça belirlemeye çalışın ve özetleyin
 • Neden bir ikilem olduğunu kendinize sorun
 • Seçenekleri ve sonuçlarını düşünün
 • Kimlerin etkilenebileceğini düşünün
 • Diğer ilgili çalışanlara danışın

7.1.3. Bir Hareket Planı Üzerinde Karar Verin

 • Sorumluluklarınızı belirleyin
 • İlgili tüm gerçekleri ve bilgileri gözden geçirin
 • Uygun şirket politikalarına, prosedürlerine ve profesyonel standartlara başvurun
 • Riskleri değerlendirin ve nasıl azaltabileceğiniz konusunda düşünün
 • En iyi hareket planını oluşturmaya çalışın
 • Diğer ilgili çalışanlara danışın

7.1.4. Kararınızı Test Edin

 • Etik açıdan sorulması gereken soruları gözden geçirin
 • Şirketin temel değerleri çerçevesinde kararlarınızı gözden geçirin
 • Şirket politikalarını, kanunları ve profesyonel standartları dikkate aldığınıza emin olun.
 • Diğer ilgili çalışanlara danışın ve görüşlerini planladığınız hareket planı içerisinde değerlendirin.

7.1.5. Kararlılıkla Devam Edin

 • Kararınızı gerekçelerinizle birlikte ilgili kişilerle paylaşın
 • Öğrendiklerinizi paylaşın
 • Başarı hikayenizi diğerleriyle paylaşın

7.2. Dikkate Alınması Gereken 4 Temel Soru 
1. Bu etkinlik/davranışımız kanun, kural ve geleneklere uygun mu? (Standartlar)

 • Profesyonel standartlara uygun mu?
 • Kanunlara uygun mu?

2. Bu etkinlik/davranış dengeli ve adil mi? Rakip firma yapsa, rahatsız olur muyduk? (Adalet duygusu)

 • Size göre doğru mu?

3. Firmamız ve paydaşlarımız, bu etkinliğin tüm ayrıntıları kamuoyunca duyulsa, rahatsız olur mu? (Duygular ve etik değerler)

 • Bu davranışta bulunduğunuzu diğerleri bilseydi zor durumda kalır mıydınız veya mahcup olur muydunuz?
 • Sizin için veya Grup/Şirketiniz için olumsuz sonuçlar doğurabilir mi?
 • Başka kimler bundan etkilenebilir (Holding/Şirket bünyesinde diğer çalışanlar, siz, hissedarlar, vb.)?

4. "Algılanacak gerçek", "objektif gerçek" ile ne ölçüde örtüşüyor?

 • Gazetelere nasıl yansırdı?
 • Makul bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü?

8. YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI 
Metal Oto Grubu yöneticilerinin, METAL-ETİK çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre, yöneticiler;

 • Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan,
 • Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten,
 • Etik kurallarla ilgili soru, şikâyet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten,
 • Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde Etik Kurul'a en kısa sürede iletmekten,
 • Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan

sorumludur.
9. ETİK KURAL DANIŞMANLARININ SORUMLULUKLARI 
Etik Kural Danışmanları;

 • Şirket içerisinde etik konusunda çalışanlar tarafından iletilen soru ve konularda yön göstermek, danışmanlık yapmaktan,
 • Şirket içinde çözümlenemeyen veya çözümü soruşturma gerektiren uygunsuzlukları Etik Kurul'a yönlendirmekten,
 • Kendisine ulaşan şirket içi etik uygunsuzlukların çözümüne Etik Kurul'un talebi doğrultusunda katkıda bulunmaktan,
 • Kendisine gelen etikle ilgili soruları ve uygunsuzlukları sonuçları ile birlikte düzenli olarak veya istenildiğinde Etik Kurul'a raporlamaktan,
 • Etik Kurul'un yaptığı soruşturmalarda şirketten kontak kişi olmak ve soruşturmalara gerekli desteği vermekten,
 • Şirkette yürütülen METAL-ETİK uygulamalarının etkinliğini izlemek, takip etmek; uygulamalarda destek olmaktan

sorumludur.
10. DİĞER SORUMLULUKLAR

 • Grup/Şirket üst yönetimi; METAL-ETİK veya bu çerçevede oluşturabilecekleri şirketlerine özel İş Etiği Kurallarının etkin bir şekilde uygulanmasından ve bunun desteklendiği bir kültürün oluşturulmasından sorumludurlar.
 • İş Etiği Kuralları ve ilgili her türlü politika Etik Kurul'un önerileriyle İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından gözden geçirilip, revize ve dokümante edilerek Grup Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayı ile Grup/Şirketlere duyurulur.
 • Grup/Şirket İnsan Kaynakları;
 • -Çalışanların Etik Kurallar hakkında bilgilendirilmesi, politika ve kuralların anlaşılırlığının sağlanması amacıyla belirli dönemlerde eğitimlerin verilmesi ve bu konunun çalışanlarla sürekli iletişiminin sağlanmasından
 • -Gruba/Şirkette işe girenlerin etik kuralları okumasından, bu konuda bilgilendirilmelerinden ve Çalışan Bildirgesi'ni imzalamalarını sağlamaktan
 • -Her yılın başında, tüm çalışanların İş Etiği Uygunluk Formu’nu imzalayarak bildirimlerini yenilemelerini sağlamaktan

sorumludur.

 • Grup/Şirket yönetimleri Etik Kurul ile iş birliği içerisinde;
 • - Etik Kurallar çerçevesinde yapılan şikâyet ve bildirimlerin gizliliğini garanti etmek        ve bireyleri bildirimleri sonrasında korumaktan,
 • - Bildirimde bulunan çalışanların iş güvenliğini sağlamaktan,
 • - Şikâyet ve bildirimlerin zamanında, adil, tutarlı ve duyarlı bir şekilde   soruşturulmasını garanti etmekten ve ihlaller sonucunda gerekli aksiyonları kararlılıkla almakta sorumludurlar.

11. ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ 
İş Etiği Kurallarını veya Grup/Şirket politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler iş akdinin iş kanunu gereğince haklı nedenle fesih edilmesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.
11.1. Etik Kurul 
Etik Kurul, Metal Oto Grubu İş Etiği Kuralları (METAL-ETİK) kapsamında etik kuralların ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile sorumludur.  Metal Oto Grubu Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışan Etik Kurul aşağıdaki pozisyonlardaki kişilerden oluşur:
Başkan- Yönetim Kurulu Üyesi
Üye- İç Denetim Müdürü                    
11.2. Etik Kurul Çalışma İlkeleri 
Etik Kurul çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür:

 • Bildirim ve şikayetler ile, bildirim veya şikâyette bulunanların kimliğini gizli tutar.
 • Soruşturmayı mümkün olduğu kadar gizli kurallar içinde yürütür.
 • Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir.
 • Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve belgeler tutanağa eklenir.
 • Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
 • Soruşturma ivedi yöntemle ele alınır ve sonuca mümkün olan en seri şekilde ulaşılır.
 • Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur.
 • Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilir.
 • Kurulun başkanı ve üyeleri bu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden hareket ederler. Kendilerine konu hakkında baskı ve telkin yapılamaz.
 • Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir.

© Copyright 2022 Easy Servis